Изборник Затворити

Каријерно вођење и саветовање

На основу Закона о средњој школи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др. закон, члан 15), наша школа је израдила програм „Каријерно вођење и саветовање.“

Овај програм се реализује кроз наставне и ваннаставне активности, путем предавања, саветовања и разговора са ученицима, а саставни је део Школског програма. Овим путем наша школа пружа помоћ у виду предавања о професионалној оријентацији за подручја рада за која се образују ученици. По потреби, сарађује се са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем.

Циљ рада „Каријерног вођења и саветовања“ у средњој школи је подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој развој.

Оно што се постиже овим програмом  је да се ученик оспособи да сам планира, управља и води своју каријеру. Процес вођења каријере може да се подели у четири фазе, а модел којим се описују те фазе се зове ОМОТ модел. Од четири фазе, прве две се реализују у школи, а друге две самостално или са родитељима.

Прва фаза (О = особа) подразумева да ученик упознаје себе, процењује своје личне способности, интересовања, потребе и вредности путем попуњавања и анализе разних онлајн и папир-оловка тестова и радионица.

У другој фази (М = могућност) ученици сакупљају корисне информације и упознају се са могућностима запошљавања и образовања. У оквиру информисања о каријери предметни наставници уз редован програм из својих стручних области обавештавају о карактеристикама појединих занимања. Такође, ова фаза обухвата и презентацију виших школа и факултета.

Трећа фаза (О = одлучивање) се односи на доношење одлука везаних за каријеру, коју ученици самостално доносе уз помоћ родитеља.

У четвртој фази (Т = транзиција) ученик реализује своју одлуку, односно наставља школовање или се запошљава.

Тим за каријерно вођење и саветовање чине:

  1. Сања Владисављевић, педагог
  2. Викторија Телеки, психолог- координатор
  3. Никола Пепелчевић, професор
  4. Ана Мартиновић, професор
  5. Фрања Молнар, професор