Изборник Затворити

Кодекс понашања ученика

Дужност ученика је да:

 1. редовно похађа наставу и уредно извршава све обавезе у образовно – васпитном процесу;
 2. долази у Школу и на друга места на којима Школа организује и спроводи образовно – васпитни процес, прикладно одевен за наменске активности (неприкладно је долазити у прекратким сукњама, хаљинама, шортцевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, леђа, нечисте и неуредне косе…;
 3. брине се о личној хигијени и уредности, односно хигијени просторија у којима се врши образовно – васпитна делатност;
 4. у учионицу, кабинет или други простор где се изводи образовно – васпитни рад улази тек по одобрењу наставника;
 5. користи искључиво улаз за ученике;
 6. долази у Школу на време, пре почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на свом месту, спреман за њен почетак. Ученик који закасни на час не сме се задржавати у холу школе, ходницима и другим просторијама, него одлазе у учионицу да присуствују часу и при том се труди да што мање омета ток часа;
 7. обавештава одељењског старешину да је на боловању, а изостанак правда искључиво лекарским оправдањем, најкасније 8 дана од дана повратка са боловања;
 8. унапред тражи сагласност одељењског старешине за одсуствовање са наставе због других ваншколских активности (културне, спортске…);
 9. дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно – васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
 10. се наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у Школи обраћа са Ви, уз пуно уважавање и поштовање;
 11. поштује личност других ученика; У школи је забрањен било какав облик насиља (физичко, психичко и социјално насиље). Забрањено је на било који начин угрожавати и омаловажавати достојанство личности ученика или запослених, као и родитеља ученика;
 12. за решавање проблема у односима са другим ученицима, запосленима или родитељима других ученика, ученик се обраћа одељењском старешини, дежурном наставнику или другом запосленом у школи. Изазивање или учествовање у тучи строго су забрањени;
 13. доноси на час уџбенике, свеске и прибор потребан за реализацију наставних садржаја;
 14. сам води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора; деца у Школу доносе скупоцене предмете на сопствену одговорност и одговорност родитеља/старатеља;
 15. нађене туђе ствари у школском дворишту, учионици и осталим просторијама Школе одмах предаје дежурном наставнику или наставнику који је присутан на часу;
 16. чува од оштећења имовину Школе, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно – васпитног рада ван Школе. За све настале штете одговоран је ученик, а штету надокнађује родитељ;
 17. чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа;
 18. родитељу, односно старатељу да на увид ђачку књижицу у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитне и васпитно – дисциплинске мере, сведочанство на крају године и друго.

Ученику је у Школи забрањено да:

 1. касни на час, самовољно напусти час, или другу школску активност без дозволе предметног наставника или другог запосленог који изводи школску активност;
 2. за време наставе нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту, као и на свим другим местима где се изводи образовно – васпитни рад;
 3. уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе;
 4. дискриминише друге ученике и остала лица на основу расне, националне полне, верске и социјалне припадности;
 5. уноси, односно користи алкохол и наркотике који могу угрозити здравље ученика у школско двориште, просторије Школе, на излетима, екскурзијама, и свим осталим активностима у организацији Школе;
 6. употребљава непримерене речи (псовке, погрдне изразе);
 7. самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
 8. прети и омаловажава личност других ученика, наставника и других запослених у Школи;
 9. пуши, коцка се и карта у просторијама Школе;
 10. конзумира семенке, гуму за жвакање и друге сличне производе у учионици и ходницима;
 11. користи техничке и електронске направе као што су мобилни телефон, и друга средства комуникације којом се ремети рад на часу;
 12. у просторијама школе носи качкет, капу, мараму или капуљачу на глави;
 13. чини неовлашћено, фотографске и тонске записе запослених и других ученика;
 14. улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
 15. задржава се у ходницима Школе за време часа; омета наставни процес, ствара буку и неред у школском простору;
 16. за време одмора при мењању учионица, на степеништу и у ходницима прави гужву, буку или се гура чиме би могао да угрози своју, али и безбедност других ученика и запослених у школи;
 17. врши преправке података на исправама које издаје Школа.

Уколико се ученик не придржава овог кућног реда подлеже дисциплинској одговорности!