Изборник Затворити

Кодекс понашања наставника

 1. наставник је дужан да долази на посао 10 минута раније, а одлази по завршетку часова (уколико напушта час раније дужан је да обавести директора и помоћника директора);
 2. наставници су дужни да се придржавају прописаног распореда: редовне наставе, допунске, додатне, ЧОС и одељења, секције;
 3. у школу наставник долази прикладно одевен. Пристојним одевањем, уредношћу и адекватном личном хигијеном запослени као и ученици доприносе стварању одговарајућег угледа школе;
 4. приликом напуштања учионице ученици и наставници су дужни да учионицу оставе уредну и да је закључају уколико се та учионица закључава;
 5. у комуникацији користити адекватан речник;
 6. својим изгледом и понашањем увек презентује своје занимање и школу;
 7. радници школе треба међусобно да се уважавају;
 8. са ученицима и родитељима не треба коментарисати рад колега;
 9. личност ученика и родитеља треба поштовати, а не омаловажавати;
 10. у односу са ученицима примењивати ненасилну комуникацију. Не треба поступати са позиције ауторитета;
 11. у школу је забрањено уносити оружје и оруђе;
 12. забрањено је конзумирање алкохола, цигарета и наркотика у школским просторијама и школском дворишту;
 13. забрањено је долазити у алкохолисаном стању у Школу;
 14. запослени, родитељи и друге странке су, у складу са позитиним прописима, дужни да се придржавају забране пушења у школској згради и њеној непосредној близини (двориште, улаз школе…);
 15. наставници заједно са ученицима треба да воде рачуна о школској имовини;
 16. дежурни наставник је дужан да долази 15 минута пре почетка наставе и води књигу дежурства;
 17. дежурни наставник је дужан да за време одмора, пре и после наставе буде у школском дворишту, а док је настава у току обилази ходнике школе;
 18. приликом оцењивања наставник узима у обзир само ниво знања, а не понашање или неке друге карактеристике ученика;
 19. уредно и благовремено води школску евиденцију у домену наставника;
 20. наставник не сме да искључи ученика са наставе, сем у изузетном ситуацијама (нпр. агресивно понашање, ученик под дејством алкохола и других опијата…) када га упућује у стручну службу школе, код директора или помоћника директора;
 21. одељенски старешина је дужан да:
 • прати рад и развој ученика свог одељења;
 • сарађује са родитељима, наставницима, стручном службом, помоћницима директора, директором…;
 • прати дежурство својих ученика на ходнику;
 • брине о одељењу на настави, излетима, екскурзији и јавним манифестацијама Школе (школске приредбе…);
 • редовно води Дневник рада са одељењем, Књигу евиденције о образовно – васпитном раду и Матичну књигу;
 • да одреди термин за индивидуалан разговор са родитељима;

Одељењски старешина је дужан да са правилима понашања и кућним редом школе на почетку сваке школске године упозна ученике и родитеље и да се стара о њиховом поштовању.

Уколико се наставник не придржава овог кодекса подлеже дисциплинској одговорности!